header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

10 Окт 2017 | 10:55

Търгово предложение от “ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД

На 07.10.2017 г. във вестник „Сега“ беше публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от “ЗММ България Холдинг“ АД,...
04 Окт 2017 | 11:20

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.10.2017 г. предстои пето лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156 и борсов код 4IDF....
02 Окт 2017 | 11:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобил 10 000 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1.050 лв....
RSS