header image

Loading

ИХБ

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията.
ИХБ се стреми да постига контролно участие над 51%, позволяващо определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в дружествата, в които инвестира. В партньорство с други инвеститори, ИХБ инвестира и в проекти, в които може да упражнява значително влияние - до 50% от участието.
ИХБ следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл. Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.
ИХБ е едно от първите публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ - София в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от август 1998 г. и до днес са една от най-ликвидните позиции.

Визия
Етичност честност вяра

Дейности
Основната дейност на ИХБ е придобиване, оценка и продажба на участия в дружества, управление на дружества от портфейла, финансиране на дружествата, в които ИХБ участва.

Капитал и ационери
ИХБ е с основен капитал 77 400 643 лева, разпределени в 77 400 643 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.
Акционери на ИХБ са над 54 000 физически и над 120 юридически лица, които притежават съответно 12 % и 88 % от акциите с право на глас. Четирите най-големи акционера с над 5 % притежават 62 % от акциите с право на глас и свободно търгуемите акции са 38 % от капитала.

ИХБ е емитент на емисия конвертируеми облигации, издадени през 2015 г. Размерът на емисията е 49 999 600 лв., а броят на облигациите е 499 996 с номинална стойност на една облигация 100 лв. Заемът е тригодишен с номиналнален лихвен процент фиксиран на 5% на годишна база за целия период на заема. Периодът на лихвено плащане на облигационния заем емисия 2015 г. е 6-месечен с фиксирана дата на плащанията, както следва: 10.10.2015 г. 10.04.2016 г., 10.10.2016 г., 10.04.2017 г. 10.10.2017 г., 10.04.2018 г.