header image

Loading

ИХБ

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията.
ИХБ се стреми да постига контролно участие над 51%, позволяващо определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в дружествата, в които инвестира. В партньорство с други инвеститори, ИХБ инвестира и в проекти, в които може да упражнява значително влияние - до 50% от участието.
ИХБ следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл. Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.
ИХБ е едно от първите публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ - София в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от август 1998 г. и до днес са една от най-ликвидните позиции.

Визия
Етичност честност вяра

Дейности
Основната дейност на ИХБ е придобиване, оценка и продажба на участия в дружества, управление на дружества от портфейла, финансиране на дружествата, в които ИХБ участва.

Капитал и акционери
ИХБ е с основен капитал 107 400 643 лева, разпределени в 107 400 643 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.Акционери на ИХБ са около 54 000 физически и около 80 юридически лица