Loading

Етичен кодекс

Индустриален холдинг България осъществява своята дейност като инвестира в компании и бизнеси, които управлява и развива в дългосрочна перспектива и така допринася за устойчиво икономическо развитие. ИХБ работи с работещите, местната общност и обществото като цяло за постигане на по-благоприятна среда и повишаване качеството на живот.


Политиката на ИХБ се основава на спазване на законодателната база, най-добрите практики за корпоративно управление и социално отговорно поведение, европейските норми за здравословни и безопасни условия на труд, възможности за професионално развитие и израстване, създаване на добра корпоративна култура, дух на съпричастност и лоялност към фирмата.


Дейността в групата на ИХБ се осъществява при спазване принципите на етичност, хуманност, уважение към хората и природата, грижа за клиента и поддържане на добри взаимоотношения със заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества: акционерите, работещите, контрагенти - клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.


Настоящият Етичен кодекс отразява тези принципи и служи за ръководство за спазване на етично бизнес поведение на всички мениджъри и служители в групата на ИХБ.