header image

Loading

Решение на ОСА

РЕШЕНИЕ

За увеличение на капитала на на Индустриален холдинг България АД чрез нова емисия акции. На заседание проведено на 29.08.2007г., Общото събрание на акционерите прие решение да увеличи капитала на Дружеството чрез нова емисия акции, а именно:

 

I. Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, чрез издаване на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева.

Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл.192, ал. 1, предл. първо, чл.194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК.

На основание чл.112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всеки 3 /три/ права дават възможност за записване на 2 /две/ нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.

Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 2/3.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 акции с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

II. Общото събрание определя инвестиционен посредник "Първа финансова брокерска къща" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Енос" 2, който да обслужва увеличаването на капитала на "Индустриален холдинг България" АД.

III. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да взема решения относно конкретизиране на условията и процедурата по увеличаването на капитала; да изготви проспекта за публично предлагане на акции; да сключи договора с определения инвестиционен посредник и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.