header image

Loading

Ред за записване

Условия и ред за записване на акциите, включително условия за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите; условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване на акциите

 

Под записване на акции по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.

 

Условия и ред за записване на акции

 

Лицата притежаващи акции с права, т.е. акционерите на дружеството, вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007г. (14-ия ден след деня на ОС, на което е прието решение за увеличаване на капитала), получават правата си по сметки, които Централния депозитар открива на 13 септември 2007г., въз основа на книгата на акционерите. Регистрацията на правата по сметки се извършва съответно по собствени (лични) сметки на титулярите в общия регистър или по клиентските им сметки при съответния инвестиционнен посредник, в съответствие с това къде се намират акциите им към момента на регистрацията на емисията права.

 

За регистрираните права по собствени сметки на акционерите Централния депозитар не издава депозитарни разписки. Съгласно Правилника на ЦД (Приложение 20) и постигната договореност между ИХБ и инвестиционен посредник ТБ Алианц България АД, акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права от всеки един от клоновете на  ТБ Алианц България АД, посочени по долу:

 

гр. София, бул. “Мария Луиза” № 79

 

гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 8

 

гр. Бургас, ул. Гео Милев № 20

 

гр. Варна, ул. Преслав № 10

 

гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 2

 

гр. Видин, ул. Бдин № 8

 

гр. Враца, ул. Г.С. Раковски № 20

 

гр. Габрово, ул. Васил Априлов № 18

 

гр. Димитровград, ул. Казенбаркцика № 4А

 

гр. Добрич, ул. България № 10

 

гр. Дупница, ул. Христо Ботев № 3

 

гр. Плевен, ул. Цанко Церковски № 16

 

гр. Пловдив, ул. Гладстон № 10

 

гр. Русе, ул. Александровска № 33

 

гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 5

 

гр. Силистра, ул. Добруджа № 3

 

гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 121

 

гр. Троян, ул. Васил Левски № 3

 

гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 18

 

гр. Ямбол, ул. Раковски № 1А

 

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при Алианц България АД или друг избран от тях инвестиционен посредник.

 

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата виж Краен срок за продажба на правата на стр.  24, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион.

 

Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, виж Краен срок на подписката  на стр. 25. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове.

 

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка по образец, която е съобразена с изискванията на Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

 

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до инвестиционен посредник ТБ Алианц България АД във всеки един от офисите посочени по-горе и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар.

 

Минимално съдържание на писмената заявка за записване на акции:

 

А) Физически лица:

  1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;
  2. емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката;
  3. дата, час и място на подаване на заявката;
  4. обща стойност на поръчката;
  5. подпис на лицето, което подава заявката.

 

Б) Юридически лица:

 

  1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, седалище и адрес на клиента;
  2. данните по т. 2-5 от б. А по-горе.

 

В) Чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по б. А или Б по-горе, както и данните по т. 2-5 от А по-горе;

 

Към писмената заявка се прилагат: (а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица; (б) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; (в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.

 

Подаване на заявките за записване на акции

 

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

 

При подаване на заявка до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента права, инвестиционният посредник уведомява за постъпилата заявка Първа финансова брокерска къща ООД, гр. София. Уведомяването се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация до 16:30ч. на всеки работен ден от срока на подписката, като за извършеното уведомяване до края на работния ден се съставя документ, който се заверява от лице от отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник.

 

Инвестиционните посредници регистрират заявките в специален дневник по реда на получаването им при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

 

Неоттегляемост на заявките за записване на акции

 

Съгласно §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл.85, ал.6 от ЗППЦК.

 

Особено условие за действителност на записването

 

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.