header image

Loading

Данни за предлагането

Съгласно решение на ОСА от 29.08.2007 год. Индустриален Холдинг България АД /IHLBL/ стартира публично предлагане на акции за увеличаване на капитала си както следва:

Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 12.09.2007 г. /сряда/;
Последната дата за сключване на сделки с акции на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да участва в увеличението на копитала, е 10.09.2007 год. /понеделник/;
Брой акции преди увеличението: 26 254 040;
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 бр. нови акции;
Присвоеният борсов код на издадените права: R2IHLBL;
Брой акции предложени за записване: 17 502 693 броя акции;

Номинална стойност на една акция:  1.00 лев;

Емисионна стойност на една акция:   2.40 лева;

Брой на издаваните права: 26 254 040 броя права;

Съотношение между издадените права и една нова акция: всеки 3 права дават  възможност за записване на 2 /две/ нови акции;

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Дневник" ( т.е. считано от 19.10.2007г.) - 29.10.2007 г.;

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 29 октомври 2007 г. - 13.11.2007 г. Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 09.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК - 20 ноември 2007 г.;

Краен срок за записване на акции: 5 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);
Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала:  "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5;
Инвестиционен посредник, избран да издава удостоверения на акционерите получили права по собствени сметки: ТБ Алианц България АД, гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 79.