header image

Loading

Съобщение за публично предлагане на акции

 

Съобщение за публично предлагане на акции

на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София

 

"Индустриален холдинг България" АД, гр. София, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на  17 502 693  броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка, с обща номинална стойност от 17 502 693 лева и с обща емисионна стойност от 42 006 463.20 лева, съгласно решението за увеличаване на капитала от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, прието от Общото събрание на акционерите на 29.08.2007 г., и съгласно

 

Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 1259-E от 03.10.2007 г. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала или считано от 29 август 2007 г., лицата закупили акции на БФБ - София най - късно до 10 септември 2007 г. и вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007 г. На следващия работен ден - 13.09.07 г., "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на  2/3 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки  три упражнени права дават възможност за записване на  2 (две) нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.  Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2/3.

 

Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на права и записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародване на настоящото съобщение в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Дневник". В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

 

Край на първия етап на подписката: лицата, притежаващи права или придобили такива при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ.

 

Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката: първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

 

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответна поръчка за покупка до инвестиционен посредник - член на БФБ. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централния Депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Индустриален холдинг България" АД, чрез ИП „Първа финансова брокерска къща" ООД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са  записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустриален холдинг България" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централния Депозитар, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния Депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централния Депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

 

Ред и условия за записване на нови акции: Лицата притежаващи акции с права, т.е. акционерите на дружеството, вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007г. (14-ия ден след деня на ОС, на което е прието решение за увеличаване на капитала), получават правата си по сметки, които Централния депозитар открива на 13 септември 2007г., въз основа на книгата на акционерите. Регистрацията на правата по сметки се извършва съответно по собствени (лични) сметки на титулярите в общия регистър или по клиентските им сметки при съответния инвестиционнен посредник, в съответствие с това къде се намират акциите им към момента на регистрацията на емисията права. За регистрираните права по собствени сметки на акционерите Централния депозитар не издава депозитарни разписки.  Акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права от всеки един от клоновете на  ТБ Алианц България АД:

 

гр.София, бул. Кн. Мария Луиза № 79;

 

гр. Благоевград ,  бул. Св. Св. Кирил и Методий № 8;

 

гр. Бургас, ул. Гео Милев № 20;

 

гр. Варна, ул. Преслав № 10;

 

гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 2;

 

гр. Видин, ул. Бдин № 8;

 

гр. Враца, ул. Г.С. Раковски № 20;

 

гр. Габрово ул. Васил Априлов № 18;

 

гр. Димитровград ул. Казенбаркцика № 4 А;

 

гр. Добрич ул. България № 10;

 

гр. Дупница ул. Христо Ботев № 3;

 

гр. Плевен, ул. Цанко Церковски № 16;

 

гр. Пловдив, ул. Гладстон № 10;

 

гр. Русе, ул. Александровска № 33;

 

гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 5;

 

гр. Силистра, ул. Добруджа № 3;

 

гр. Стара Загора, ул.  Ген. Столетов № 121;

 

гр. Троян, ул. Васил Левски № 3;

 

гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 18;

 

гр. Ямбол, ул. Раковски № 1 А.

 

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при Алианц България АД или друг избран от тях инвестиционен посредник. Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на Централен депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

 

Записването на новите акции се счита действително само ако е направено от акционер, притежаващ права, или от друго лице, придобило и притежаващо права към момента на записването, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и нови акции, и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови акции, за които същата е изплатена изцяло.

 

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Индустриален холдинг България" АД при ТБ Алианц България АД с номер: IBAN: BG37BUIN95615010021519, BIC: BUINBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Адресите на ТБ „Алианц България" АД за подаване на заявки за записване на акции са посочени по-горе в съобщението, адресът на „Първа финансова брокерска къща" ООД е: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5.

 

Заявката за записване трябва да съдържа най-малко: трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ИН (идентификационен код БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент и ISIN код на акциите; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните нови акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник.

 

Инвестиционните посредници, приемащи заявките, имат право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки както с посоченото, така и с определено от тях допълнително съдържание. Към заявката се прилага банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Освен лично, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), и представя и изрично пълномощно за записване на нови акции.

 

Ако всичките 17 502 693 нови акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, "Индустриален холдинг България" АД обявява прекратяването й, уведомява КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в търговския регистър, в Централния Депозитар, в КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 15 000 000 нови акции, капиталът на "Индустриален холдинг България" АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в търговския регистър, Централния Депозитар, КФН и на БФБ.

 

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 15 000 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от тях, в 30-дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Индустриален холдинг България" АД ще оповести това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и ще възстанови получените суми в 30-дневен срок от оповестяването по реда, предвиден в предходното изречение. Към датата на обнародване на настоящото съобщение

 

Проспекта за публично предлагане на акции на "Индустриален холдинг България" АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37А; Интернет страница: (http://www.bulgariaholding.com/); тел: +359 2 980 71 01, лице за контакти: Владислава Згурева, от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден; в офиса на ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, ул. "Енос" 2, ет. 4 и 5, тел. +359 2 810 64 00, лице за контакти: Елена Димитрова, от 8:45 до 17:45 ч. всеки работен ден. Проспекта и допълнителна публична информация за "Индустриален холдинг България" могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg/), както и от Българска фондова борса (http://www.bse-sofia.bg).