header image

Loading

Проспект

ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на акции

 

Вид на предлаганите ценни книжа: Безналични, обикновени, поименни свободно прехвърляеми акции

Брой на предлаганите ценни книжа: 17 502 693

 

  за 1 акция Общо

Емисионна стойност

2.40 лева

42 006 463 лева

Номинална стойност

1 лев

17 502 693 лева

Възнаграждение на инвестиционния
посредник, участващ в публичното
предлаган

0.015 лева

263 126 лева

Общо разходи по публичното предлагане

0.016 лева

281 120 лева

Нетни приходи от публичното предлагане

2.384  лева

41 725 343  лева

 

Инвестиционен посредник по емисията

Първа финансова брокерска къща ООД

със седалище и адрес на управление:

гр. София, р-н Триадица, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5

Срок на публичното предлагане:

 

а) начална дата за прехвърляне на права и записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

 

б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

 

в) краен срок за записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по б. б.

 

Проспектът съдържа цялата информация за Индустриален холдинг България АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност и е в интерес на инвеститорите да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа и с регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

 

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. Рискови фактори на стр. 7 от Документа за предлаганите ценни книжа, както и Рискови фактори на стр. 9 и сл. от Регистрационния документ.

 

Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа с решение №.1259-E от 3.10.2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни

 

Членовете на Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор - за вреди, причинени от одитираните от него финансови отчети.