header image

Loading

Календар на емисията

Дата на публикуване
на Проспекта

на 19 октомври 2007

Дата на публикуване на
съобщението за предлагането
в Държавен вестник и в централен
ежедневник - в. Дневник

на 19 октомври 2007

Начало на търговията с права
на БФБ и на записването на новите
акции

на 29 октомври 2007

Последен ден на търговията с
права на БФБ

на 9 ноември  2007

Последен ден на записването
на нови акции от притежателите
на права, включително от лицата,
закупили права на БФБ

на 13 ноември 2007

Служебен аукцион на БФБ за
продажба на неупражнените права

на 20 ноември 2007

Начало на записването на нови
акции от лицата, закупили права
на служебния аукцион

на 22 ноември  2007

Последен ден на записване на
нови акции от лицата, закупили
права на служебния аукцион

на 5 декември 2007

Последен ден за заплащане
на нови акции от всички лица,
записали нови акции

на 5 декември 2007

Регистрация на емисията нови
акции и увеличението на капитала
в търговския регистър

на 14 декември 2007(1)

Регистриране на новите акции по
сметки на инвеститорите в
Централния Депозитар

на 19 декември 2007(1)

Начало на търговията с новите
акции на БФБ

на 15 януари  2008(1)


(1) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.