header image

Loading

Увеличение на капитала 2010

"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. Емисията се издава, въз основа на взети решения от Управителния и Надзорния съвет на „Индустриален холдинг България" АД на 15.02.2010 и 22.02.2010 г. С решение N 186-Е/26.03.2010 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия.

 

В тази секция ще намерите информация за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала.