header image

Loading

Проспект

ПРОСПЕКТ
 за първично публично предлагане на акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни обикновени акции
Брой на предлаганите ценни книжа: 14,585,372
Емисионна цена за 1 акция: 1.40 лНастоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 186-Е/26.03.2010 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Настоящият Проспект се състои от Регистрационен документ, Документа за ценните книжа и Резщме.