header image

Loading

Календар на емисията

Дата на публикуване на Проспекта

9 април 2010
Дата на публикуване на съобщението за предлагането в Държавен вестник и в централен ежедневник - в. Дневник 9 април 2010
Начална дата за прехвърляне на права  и за търговия с права на БФБ и на записването на новите акции 19 април 2010

Крайна дата за търговията с права на БФБ

30 април 2010
(1) (1)
Последен ден на записването на нови акции от притежателите на права, включително от лицата, закупили права на БФБ, преди аукциона 4 май 2010
Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените права 13 май 2010
Начало на записването на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион 17 май 2010
Последен ден на записване на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион 27 май 2010
Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции. Край на подписката 27 май 2010
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в Tърговския регистър 9 юни 2010(2)
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар 16 юни 2010(2)
Начало на търговията с новите акции на БФБ 29 юни 2010(2)

 

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената  крайна дата за записване на нови акции преди аукциона - 04 май 2010 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.