header image

Loading

Конвертируеми облигации 2008

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100024087

 

С решение 20081104114240 Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

  • ISIN код: BG2100024087
  • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 21 649 600 (двадесет и един милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 216 496 (двеста и шестнадесет четиристотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца или 1095 дни), считано от датата на емисията;
  • Дата, от която тече срока до падежа - 29.10.2008
  • Лихва - 8.00 % (осем процента) на годишна база;
  • Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
  • Актуално конверсионно съотношение: 12.024, което определя конверсионна цена от 8.3167 лева;
  • Конвертиране: на падежа на емисията и междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане;
  • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 29.04.2009 г., 29.10.2009 г., 29.04.2010 г., 29.10.2010 г., 29.04.2011 г. и 29.10.2011 г.;
  • Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем - „Алианц Банк България" АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.