header image

Loading

Конвертиране

Конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ
за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД
чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100024087,
съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г.

На заседание проведено на 28.09.2011г., Управителният съвет на “Индустриален холдинг България” АД, с одобрението на Надзорния съвет, приема решение, на основание чл.195 от Търговски закон, да увеличи капитала на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ чрез превръщане в акции на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100024087, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., а именно:

 1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от Търговския закон, с до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ лева чрез издаване на до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
 2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:
  2.1.Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на падежа на емисията, а именно на 29.10.2011г.
  2.2.Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12.132 /дванадесет цяло сто тридесет и две/ акции или при конверсионна цена на една акция 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
  2.3.Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 11.10.2011 година.
  2.4.Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 12.10.2011г., до 17.00 часа на 14.10.2011 година.
  2.5.Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България” АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.
  2.6.В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
  2.7.Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.
 3. В срок до 24.10.2011г. Управителният съвет ще констатира:
 • поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само част);
 • точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.