header image

Loading

Междинно конвертиране

Междинно конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ
За увеличение на капитала на "Индустриален холдинг България" АД чрез конвертиране на конвертируемите облигации

На заседание проведено на 30.09.2010г., Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет приема решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, а именно:

1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от ТЗ, с до 2603 148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ лева чрез издаване на до 2603148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка в до 2603148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:

2.1. Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на четвъртото лихвено плащане, а именно на 29.10.2010г.

2.2. Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12.024 /дванадесет цяло нула двадесет и четири/ акции или при конверсионна цена на една акция 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2.3. Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 12.10.2010 година.

2.4. Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 13.10.2010г., до 17.00 часа на 15.10.2010 година.

2.5. Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България" АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.

2.6. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

2.7. Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.

3. В срок до 25.10.2010г. Управителният съвет ще констатира:
- поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само част);
- точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.