header image

Loading

Ново конверсионно съотношение

В резултат на увеличението на капитала на „Индустриален холдинг България” АД от 58 282 079 лв. на 67,978,543 лв., вписано в Търговски регистър N 20100607151811 на 07.04.2011 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., съгласно който Дружеството е издало 216 496 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка, се извършва корекция на конверсионното съотношение и конверсионната цена. След направените преизчисления по формулите в Проспекта, коригиращия фактор е 1.009, при което се получава ново конверсионно съотношение 12.132 и нова конверсионна цена 8.2425 лв. Новото конверсионно съотношение влиза в сила считано от 07.04.2011 г.

КОРЕКЦИЯ В КОНВЕРСИОННОТО СЪОТНОШЕНИЕ

 • Номинална стойност на облигация 100,00 лв.
 • Конверсионно съотношение 12.024.
 • Конверсионна цена 8.3167 лв.
 • Емисионна стойност на нова акция 1.030 лв.
 • Брой права за една акция 6.
 • Цена на акция към последния ден, когато се търгува с права (средно-претеглена цена) 18-Apr 2011 - 1.102 лв.
 • Цена на акция на първия ден, когато се търгува без права (средно-претеглена цена) 21-Apr-2011 - 1.100 лв.
 • Цена на право (теоритична) 0.0103 лв.
 • Цена на акция на първия ден, когато се търгува без права (ср.претеглена цена) 1,401 лв.
 • Коригиращ фактор 1.009.
 • Нова конверсионна цена 8.2425 лв
 • Ново конверсионно съотношение 12.132.