header image

Loading

Проспект

ПРОСПЕКТ

за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

 

Вид на предлаганите ценни книжа:
безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации

Брой на предлаганите ценни книжа: 218 780

 

 

за 1 облигация

Общо

Емисионна стойност

100.00 лева

21 878 000 лева

Номинална стойност

100.00 лева

21 878 000 лева

Възнаграждение на инвестиционния посредник по емисията

0.313 лева

68 397 лева

Общо разходи по публичното предлагане

0.396 лева

86 531 лева

Нетни приходи от публичното предлагане

99.604 лева

21 791 469 лева


Инвестиционен посредник по емисията

Първа финансова брокерска къща ООД

със седалище и адрес на управление:

гр. София, р-н Триадица, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5


Срок на публичното предлагане:

а) начална дата за прехвърляне на права и записване на облигации: първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

 б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

 в) краен срок за записване на облигации: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по б. б.


Проспектът съдържа цялата информация за Индустриален холдинг България АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност и е в интерес на инвеститорите да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа и с регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

Инвестирането в предлаганите конвертируеми облигации е свързано с определени рискове. Вж. Рискови фактори на стр. 7 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа, както и Рискови фактори на стр. 10 и сл. от Регистрационния документ.


Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа с решение №1127-Е от 28.08.2008 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите конвертируеми облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите  се в Документа данни


Членовете на Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за предлаганите ценни книжа.Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор - за вреди, причинени от одитираните от него финансови отчети.