header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2017 г.

31 Дек 2017
Дата Събитие
30 Януари 2017 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2016
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
31.12.2016 – предварителен
1 Март 2017 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2016
31 Март 2017 Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2016
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
31.12.2016 – окончателен 
10 Април 2017 Четвърто лихвено плащане по конвертируеми облигации, ISIN код BG2100003156
30 Април 2017 Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2016
30 Април 2017 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2017
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
31.03.2017
30 Май 2017 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2016
Юни 2017 Общо събрание на акционерите
29 Юли 2017 Публикуване Шестмесечен отчет 2017
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
30.06.2017
29 Август 2017 Публикуване Консолидиран шестмесечен отчет 2017
10 Октомври 2017 Пето лихвено плащане по конвертируеми облигации, ISIN код BG2100003156
30 Октомври 2017 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2017
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
30.09.2017
29 Ноември 2017 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2017
Назад