header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2018 г.

31 Дек 2018
Дата Събитие
30 Януари 2018 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
31.12.2017 – предварителен
1 Март 2018 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017
31 Март 2018 Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2017
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG 2100003156 към
31.12.2017 – окончателен 
10 Април 2018 Шесто лихвено плащане по конвертируеми облигации, ISIN код BG2100003156 и плащане на главница
и/или конвертиране на емисията
30 Април 2018 Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2017
30 Април 2018 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018
30 Май 2018 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018
Юни 2018 Общо събрание на акционерите
29 Юли 2018 Публикуване Шестмесечен отчет 2018
29 Август 2018 Публикуване Консолидиран шестмесечен отчет 2018
30 Октомври 2018 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018
29 Ноември 2018 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018
Декември 2018 Обща среща с инвеститори
Назад