header image

Loading

Начало на изплащане на неупражнени права на ИХБ във връзка с увеличението на капитала 2007

04 Фев 2008
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, уведомява, че от 04.02.2008 г. започва изплащане на суми от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на Индустриален холдинг България АД, издадени във връзка с увеличение на капитала 2007 г.

Акционерите на ИХ България АД, които не са упражнили своите права и чиито акции са по лични сметки в Централен депозитар към 12.09.2007 г., могат да получат сумите за това от бизнес центровете и финансовите центрове на ТБ Алианц България в цялата страна до 04.05.2008 г., а след това в бизнес центровете и финансовите центрове в гр. София.

Таксата на банката е за сметка на притежателя на права.

Списък на бизнес центровете и финансовите центрове на ТБ Алианц България може да се намери на адрес http://bank.allianz.bg/index.php?page=offices


Акционерите, чиито акции към 12.09.2007 са по подсметка при инвестиционен посредник, получават сумите за неупражнените права от съответния инвестиционен посредник.


Изплащането на суми на акционери на ИХ България АД от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на ИХ България АД, издадени във връзка с увеличение на капитала 2007 г. се извършва лично или на упълномощени лица чрез изрично пълномощно да получат съответната сума след надлежно установяване на тяхната самоличност и правото да получат съответната сума, въз основа на следните документи:


Лично: срещу представяне на лична карта;


Чрез пълномощник: срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, изрично упълномощаващо получаване на сумата от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на Индустриален холдинг България АД, издадени във връзка с увеличение на капитала 2007 г. и лична карта на упълномощения да получи сумата;


При починал акционер: срещу представяне на удостоверение за наследници, и

а/ при един наследник: лична карта на наследника;

б/ при повече от един наследник: 

б1/  всички наследници лично срещу лични карти, или

б2/  срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, изрично упълномощаващо получаване на сумата от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на Индустриален холдинг България АД, издадени във връзка с увеличение на капитала 2007 г., подписано от всички наследници и лична карта на упълномощения да получи сумата.


Във всички други случаи се прилагат процедурите на банката.

Назад