header image

Loading

Редовно годишно ОСА на ИХБ

30 Юни 2008

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Надзорния съвет на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2008 г. в  10.30 часа,  в гр. София, ул. "Алабин" № 16-20, Българска стопанска камара, заседателна зала на 1 етаж, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година.  Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството за 2007 година.

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.


3.
 Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година.


4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.


5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година. 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.


6. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2007 година. 


7.
 Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2007 година.


8. Приемане на консолидиран годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година. 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.


9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година. 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година.


10. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008 година. 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008 година.


11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.


12. Приемане на решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации).  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД на основание чл. 204, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации), съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.


13. Промени в Устава. 
 Проект за решение:  Общото събрание приема промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 43 756 118  броя, с право на един глас в ОС всяка една.  Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в ОС, са на разположение на акционерите от датата на обявяване на поканата за свикване на ОС в офиса на дружеството  -  гр. София, бул. "Васил Левски" № 47 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет сайта на дружеството - www.bulgariaholding.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 часа на 30.06.2008 г. на  мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането  му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ,  заседанието на Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г., от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.


Материали

Назад