header image

Loading

Общо събрание

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е един от управителните органи на ИХБ. Останалите са Надзорен и Управителен съвет.

 

ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

 

Компетентност: ОСА има следните компетенции:

 

 • приема, изменя и допълва Устава на ИХБ;
 • приема, изменя и допълва Устава на ИХБ;
 • увеличава и намалява капитала на ИХБ;
 • преобразува и прекратява ИХБ;
 • избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
 • назначава и освобождава регистрирания одиторили специализирано одиторско предприятие;
 • одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
 • разпределя печалбата на ИХБ;
 • взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • назначава ликвидаторите при прекратяване на ИХБ, освен в случай на несъстоятелност;
 • освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 • взема решение за обратно изкупуване на акции на ИХБ;
 • решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Уставa.

 

Време и честота: ОСА се провежда най-малко веднъж годишно. Това е редовното годишно ОСА, на което се отчитат и приемат резултатите за изтеклата отчетна година.

 

Място: Общото събрание на ИХБ се провежда по неговото седалище – гр. София. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година. Обикновено ОСА на ИХБ се провежда през юни.

 

Свикване: ОСА се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието.

 

Правила за провеждане на ОСА (pdf, 140Kb)

Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник (pdf, 113Kb)

Уведомление за поверителност към акционери/облигационери на ИХБ (pdf, 2016Kb)

Уведомление за поверителност към пълмощници на акционерите на ИХБ (pdf, 215Kb)

Формуляр за съгласие – ОСА (docx, 55Kb)