header image

Loading

Конвертируеми облигации 2011

С решение от 20.10.2011г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България” АД емисия ISIN код BG2100018113 при следните условия:

  • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 21,713,900 (двадесет и един милиона седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин лева, разпределен в 217 139 (двеста и седемнадест хиляди сто тридесет и девет) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца), считано от датата на емисията;
  • Дата, от която тече срока до падежа – 18.10.2011;
  • Лихва - 8.00 % (осем процента) на годишна база;
  • Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
  • Конверсионно съотношение: 50, което определя конверсионна цена от 2 (два) лева;
  • Конвертиране: на падежа на емисията;
  • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 18.04.2012г., 18.10.2012г., 18.04.2013г., 18.10.2013г. 18.04.2014г., 18.10.2014г.;
  • Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем – Плащанията се обслужват от Центарлен депозитар АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8.