header image

Loading

Календар на емисията

Право да придобият облигации имат
лицата, придобили акции най-късно
14 юли 2011
Последна дата за сключване на сделки
с акции с право да придобият облигации е
12 юли 2011
Дата на публикуване на Проспекта 25 август 2011
Дата на публикуване на съобщението
за предлагането в Държавен вестник и
в централен ежедневник - в. Дневник 
26 август 2011 
Начална дата за прехвърляне
на права и за търговия с права
на БФБ и на записването на облигации 
7 септември 2011 
Крайна дата за търговията с права на БФБ  20 септември 2011 
Крайна дата за прехвърляне на права на БФБ  26 септември 2011 
Последен ден на записването на облигации
от притежателите на права, включително от лицата,
закупили права на БФБ, преди аукциона 
26 септември 2011 
Служебен аукцион на БФБ за продажба
на неупражнените права
3 октомври 2011 
Начало на записването на облигации от лицата,
закупили права на служебния аукцион
5 октомври 2011
Последен ден на записване на облигации от
лицата, закупили права на служебния аукцион 
17 октомври 2011 
Последен ден за заплащане на облигации от
всички лица, записали нови акции.
Край на подписката 
17 октомври 2011 
Регистриране на облигациите по сметки на
инвеститорите в Централния Депозитар
19 октомври 2011 (2) 
Обявление за сключения облигационен
заем в Tърговския регистър 
25 октомври 2011 (2) 
Вписване на издадената емисия конвертируеми
облигации в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН 
25 октомври 2011 (2) 
Начало на търговията с облигациите на БФБ  31 октомври 2011 (2) 

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената крайна дата за записване на облигации преди аукциона – 19 септември 2011 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.