header image

Loading

Общо събрание

Първо общо събрание на облигационерите

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” свиква първо общо събрание на облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100018113. Събранието ще се проведе на 10.11.2011 г, от 10.00 часа, в гр. София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред:

  1. Избор на представител/и на облигационерите.
  2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите.
  3. Разни.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от настоящата емисия конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълономощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери към дата три дни преди събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00 ч. на 10.11.2011 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.11.2011 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.