header image

Loading

Проспект

ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации
Брой на предлаганите ценни книжа: 217,180
Емисионна цена за 1 облигация: 100.00 лв.

 

Проспектът се състои от Документът за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа и съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на правата, свързани с ценните книжа.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 525-Е от 19 Август 2011 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия документ за предлаганите ценни книжа. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори са посочени в т. 2. Рискови фактори от Документа за предлаганите ценните книжа, както и т. 4. Рискови фактори от Регистрационния документ.