header image

Loading

Календар на емисията

ОСА 17 декември 2012
ОСО 17 декември 2012
Oдобрение КФН 20 февруари 2013
Право да придобият облигации имат лицата,
придобили акции най-късно
31 декември  2012
Дата на публикуване на Проспекта 1 март 2013
Дата на публикуване на съобщението за
предлагането в  Търговски регистър,
интернет страницита на ИХБ и
Алианц Банк България
28 февруари 2013
Дата на публикуване на съобщението
за предлагането в  в. Капитал Дейли и
в. Новинар
1 март 2013
Начална дата за прехвърляне на права
и за търговия с права на БФБ и на
записването на облигации
11 март 2013
Крайна дата за търговията с права на БФБ 25 март 2013 (1)
Крайна дата за прехвърляне на права на БФБ 27 март 2013
Последен ден на записването на облигации
от притежателите на права, включително от
лицата, закупили права на БФБ, преди аукциона
27 март 2013
Служебен аукцион на БФБ за продажба на
неупражнените права 
3 април 2013 
Начало на записването на облигации от лицата,
закупили права на служебния аукцион 
5  април 2013 
Последен ден на записване на облигации от
лицата, закупили права на служебния аукцион 
17  април 2013 
Последен ден за заплащане на облигации от
всички лица, записали нови акции.
Край на подписката 
17  април 2013 
Регистриране на облигациите по сметки на
инвеститорите в Централния Депозитар 
19  април  2013(2) 
Обявление за сключения облигационен заем
в Tърговския регистър 
26  април  2013(2) 
Вписване на издадената емисия конвертируеми
облигации в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН 
30  април  2013(2) 
Начало на търговията с облигациите на БФБ  8 май  2013(2)

 

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената  крайна дата за записване на облигации преди аукциона – 27.03.2013 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.