header image

Loading

Конвертиране

Съобщение за взето решение за предоставяне на възможност за конвертиране на емисия конвертируеми облигации ISIN код BG2100006134

 

Заявка за конвертиране

 

Календар на конвертирането

УС / НС за вземане на решение за:
  • увеличение на капитала на ИХБ чрез конвертиране
  • определяне на срок за подаване на заявка за конвертиране
  • избор на посредник който да обслужва увеличението на капитала
24.02.2015 г.
Публикуване на интернет страницата на ИХБ и на интернет страницата на обслужващия увеличението ИП Алианц банк България АД съобщение за решението за увеличение на капитала във връзка с конвертирането 26.02.2015 г.
Уведомление до ИНВЕСТОР.bg БФБ КФН 26.02.2015 г.
Публикуване в Търговския Регистър на съобщението за решението за увеличение на капитала 05.03.2015 г.
Публикуване на съобщение за решението за увеличение на капитала в 2 централни ежедневника - в. Капитал Дейли и в. Новинар 09.03.2015 г.
Последна дата за сключване на сделки с облигациите, в резултат на които ще може да се заяви конвертиране 10.03.2015 г.
Определяне на кръга лица, които имат право да конвертират 12.03.2015 г.
Начална дата на подаване на заявки за конвертиране 17.03.2015 г.
Крайна дата за подаване на заявки за конвертиране 03.04.2015 г.
УС за констатиране на резултата от конвертирането  06.04.2015 г.
Уведомление за конвертирането и резултатите от него – КФН БФБ Инвестор.bg 06.04.2015 г.
Вписване на увеличението на капитала в ТР 21.04.2015 г. (1)
Вписване на новата емисия от увеличението на капитала в ЦД 28.04.2015 г. (1)
Вписване на новата емисия от увеличението на капитала в КФН 13.05.2015 г. (1)
Допускане до търговия на новата емисия от увеличението на капитала 25.05.2015 г. (1) 

(1) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) има облигационери заявили конвертиране на облигации срещу акции; (б) сроковете по графика се спазват без забава; и (в) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.