header image

Loading

Проспект

Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: БЕЗНАЛИЧНИ, ЛИХВОНОСНИ, КОНВЕРТИРУЕМИ, СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ, НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ
Брой на предлаганите ценни книжа: 300,000
Емисионна цена за 1 облигация: 100.00 ЛВ.

Регистрационният документ съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които са предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за ценните книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 138-е/20.02.2013, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираният одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.