header image

Loading

Конвертируеми облигации 2015

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100003156

С решение 20150420134708 от 20.04.2015 г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

  • ISIN код: BG2100003156
  • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 49 999 600 (четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 499 996 (четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца);
  • Дата, от която тече срока до падежа - 10.04.2015
  • Лихва - 5.00 % (пет процента) на годишна база;
  • Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
  • Конверсионно съотношение: 100, което определя конверсионна цена от 1 (един) лева;
  • Конвертиране: на падежа на емисията;
  • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 10.10.2015 г. 10.04.2016 г., 10.10.2016 г., 10.04.2017 г. 10.10.2017 г., 10.04.2018 г.;
  • Обслужване на плащанията по облигационния заем – Плащанията се обслужват от „Централен депозитар”  АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.