header image

Loading

Календар на емисията

ОСА 04 декември 2014
ОСО 04 декември 2014
Oдобрение КФН 18 февруари 2015
Право да придобият облигации имат лицата,придобили акции най-късно 18 декември 2014
Дата на публикуване на Проспекта на интернет страницата на ИХБ иАлианц Банк България 23 февруари 2015
Дата на публикуване на съобщениетоза предлагането във в. Капитал Дейли ив. Новинар 24 февруари 2015
Дата на публикуване на съобщението запредлагането в Търговски регистър 25 февруари 2015
Начална дата за прехвърляне на праваи за търговия с права на БФБ и назаписването на облигации 05 март 2015
Крайна дата за търговията с права на БФБ 18 март 2015 (1)
Крайна дата за прехвърляне на правата 20 март 2015
Последен ден на записването на облигацииот притежателите на права, включително отлицата, закупили права на БФБ, преди аукциона 20 март 2015
Служебен аукцион на БФБ за продажба нанеупражнените права 26 март 2015
Начало на записването на облигации от лицата,закупили права на служебния аукцион 30 март 2015
Последен ден на записване на облигации отлицата, закупили права на служебния аукцион 09 април 2015
Последен ден за заплащане на облигации отвсички лица, записали нови акции. Край на подписката 09 април 2015
Регистриране на облигациите по сметки наинвеститорите в Централния Депозитар 14 април 2015(2)
Обявление за сключения облигационен заемв Tърговския регистър 17 април 2015(2)
Вписване на издадената емисия конвертируемиоблигации в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН 30 април 2015(2)
Начало на търговията с облигациите на БФБ 15 май 2015(2)

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената крайна дата за записване на облигации преди аукциона – 20.03.2015 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.