header image

Loading

Конвертиране

Съобщение за взето решение за предоставяне на възможност за конвертиране на емисия конвертируеми облигации ISIN код BG2100003156

Заявка за конвертиране

 

Календар на конвертирането

ОСА за вземане на решение за увеличение на капитала с оглед възможност за конвертиране 19.02.2018
УС / НС за вземане на решение за:
  • определяне на срок за подаване на заявка за конвертиране във връзка с решение на ОСА за увеличение на капитала на ИХБ чрез конвертиране
  • избор на посредник който да обслужва увеличението на капитала
19.02.2018
Публикуване на интернет страницата на ИХБ съобщение за решението за увеличение на капитала във връзка с конвертирането 22.02.2018
Уведомление до Investor.bg БФБ КФН 22.02.2018
Публикуване на интернет страницата на обслужващия увеличението ИП съобщение за решението за увеличение на капитала във връзка с конвертирането 23.02.2018
Публикуване в Търговския Регистър на съобщението за решението за увеличение на капитала 23.02.2018
Публикуване на съобщение за решението за увеличение на капитала в 2 централни ежедневника – в. Сега и в. Стандарт 23.02.2018
Последна дата за сключване на сделки с облигациите, в резултат на които ще може да се заяви конвертиране 28.02.2018
Определяне на кръга лица, които имат право да конвертират 02.03.2018
Начална дата на подаване на заявки за конвертиране 06.03.2018
Крайна дата за подаване на заявки за конвертиране 26.03.2018
УС за констатиране на резултата от конвертирането 27.03.2018
Уведомление за конвертирането и резултатите от него – КФН БФБ Investor.bg 27.03.2018
Вписване на увеличението на капитала в ТР 05.04.2018 (1)
Вписване на новата емисия от увеличението на капитала в ЦД 10.04.2018  (1)
Вписване на новата емисия от увеличението на капитала в КФН 16.04.2018  (1) 
Допускане до търговия на новата емисия от увеличението на капитала 20.04.2018  (1)

(1) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) има облигационери заявили конвертиране на облигации срещу акции; (б) сроковете по графика се спазват без забава; и (в) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни от посочената дата.