header image

Loading

Проспект

Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: БЕЗНАЛИЧНИ, ЛИХВОНОСНИ, КОНВЕРТИРУЕМИ, СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ, НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ
Брой на предлаганите ценни книжа: 500,000
Емисионна цена за 1 облигация: 100.00 ЛВ.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 106-E/18.02.2015, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.