header image

Loading

Акции

Акциите на ИХБ са само един клас - безналични поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

 

Капиталът на ИХБ е разпределен в 107 400 643 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.