header image

Loading

Търговия

Прехвърлянето на акциите на ИХБ се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.

 

Книгата на акционерите на ИХБ се води в Централен депозитар.

 

Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София, на официален пазар.

 

Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на БФБ – София.

 

Виж прехвърляне.

 

Данни за емисията:
БФБ код: 4ID
ISIN код: BG1100019980