header image

Loading

Прехвърляне

Прехвърляне на собственост върху акциите на ИХБ се осъществява с посредничеството на инвестиционен посредник (ИП), който е член на БФБ - София и Централен депозитар.

 

Прехвърлянето на собственост е факт от момента на отразяването му в книгата на акционерите от Централен депозитар (ЦД).

 

Прехвърляне на собственост (покупко-продажба, прехвърляне между роднини, унаследяване)

  • Търговия (покупка или продажба) на акциите може да се осъществи чрез всеки инвестиционен посредник.
  • Прехвърляне между роднини на акциите може да се осъществи чрез ИП - Регистрационен агент (РА).
  • Унаследяване на акциите може да се осъществи чрез ИП - РА.


Документ за собственост

  • Акциите са безналични и се водят в книга на акционерите от Централен депозитар.
  • Документът, който се издава от ЦД е депозитарна разписка (ДР).
  • В случай, че депозитарната разписка е изгубена, може да се издаде дубликат.
  • Дубликат на ДР се издава от ИП - Регистрационен агент.

Когато акциите са по подсметка на акционера в ИП, ДР не е необходима. Всички операции, свързани с акциите - покупка, продажба, прехвърляне на права, дивиденти и др. се извършват чрез ИП, при когото са акциите.

Списък на ИП и РА, членове на ЦД
Списък на ИП и РА, членове на ЦД можете да намерите на интернет страницата на ЦД /За нас /Членове www.csd-bg.bg.

Списък на ИП, членове на БФБ - София
Списък на ИП, членове на БФБ можете да намерите на интернет страницата на БФБ /Членове на БФБ www.bse-sofia.bg.