header image

Loading

Увеличение на капитала 2011

Индустриален Холдинг България” АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане  на 9,713,679 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.03  лв.  и с обща емисионна стойност 10,005,089.37 лв. Емисията се издава, въз основа на взети решения от Управителния и Надзорния съвет на „Индустриален холдинг България” АД на 22.12.2010 и 10.01.2011 г. С решение N 67-Е/02.02.2011 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия.

 

Емитент Индустриален холдинг България АД
Емисия 9 713 679 обикновени акции
Емисионна стойност 1.03 лв. за една акция
Размер на емисията До 10,005,089.37 лв. 
Брой издадени права 58,282,079 /една стара акция дава едно право/
ISIN права BG4000006115
Борсов код права 4ID1
Съотношение на записване Всяка нова акция може да бъде записана срещу 6 упражнени права                                               
(Ако правата не са кратни на 6, броят акции които притежтелят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число)
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно на 22 Февруари 2011
Последна дата за сключване на сделки с акции с право да участва в увеличението на капитала е 18 Февруари 2011


В тази секция ще намерите информация за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала.