header image

Loading

Календар на емисията

Право да участват в увеличението на капитала

имат лицата, придобили акции най-късно на

22 февруари 2011

/вторник/

Последна дата за сключване на сделки с акции с право да участва в увеличението на капитала е

18 февруари 2011

/петък/

Дата на публикуване на Проспекта

15 февруари 2011

Дата на публикуване на съобщението за предлагането в Държавен вестник и в централен ежедневник - в. Дневник

15 февруари 2011

Начална дата за прехвърляне на права и за търговия с права на БФБ и на записването на новите акции

23 февруари 2011

Крайна дата за търговията с права на БФБ

09 март 2011

Крайна дата за прехвърляне на права на БФБ

11 март 2011

Последен ден на записването на нови акции от притежателите на права, включително от лицата, закупили права на БФБ, преди аукциона

11 март 2011 (1)

Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените права

18 март 2011

Начало на записването на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион

22 март 2011

Последен ден на записване на нови акции от лицата, закупили права на служебния аукцион

31 март 2011

Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции. Край на подписката

31 март 2011

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в Tърговския регистър

11 април 2011 (2)

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар

15 април 2011 (2)

Начало на търговията с новите акции на БФБ

29 април 2011 (2)

(1)Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената  крайна дата за записване на нови акции преди аукциона - 08.03.2011г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б)процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.