header image

Loading

Проспект

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни обикновени акции

Брой на предлаганите ценни книжа: 9,713,679

Емисионна цена за 1 акция: 1.03 лв.

Настоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 67-Е/02.02.2011 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Настоящият Проспект се състои от Регистрационен документ, Документа за ценните книжа и Резюме.