Loading

Пристанищна дейност

КРЗ ПОРТ - БУРГАС АД (д)

Дружеството е създадено през 1973 година. Към момента дружеството извършва пристанищни услуги, в т.ч. товаро-разтоварни и складови услуги; транспортно-спедиторски услуги; съпътстващи услуги – предоставяне на ел. енергия, вода, бункероване, приемане на битови и опасни отпадъци, измитане, измиване на товарни помещения, укрепване на товара и др.; услуги, извършвани на плавателните средства.

Дружеството е пристанище за обществен транспорт с регионално значение съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с предназначение обработка на неопасни генерални и наливни товари и насипни товари от хранителен произход.

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор на 28.05.2005 г. в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище КРЗ Порт - Бургас.

Контакти

Изпълнителен директор: Янчо Даскалов

Ул. Индустриална 3, Бургас 8000, България, п.к. № 175

тел.: +359 56 45793; + 359 56 842607; + 359 56 43215; факс: +359 56 842608

Е-mail: office@krzport-bourgas.com

www.krzport-bourgas.com

ОДЕСОС ПБМ ЕАД (д)

Основната дейност на Одесос ПБМ ЕАД е извършване на пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, контейнеризация и деконтейнеризация, складова дейност и обработка на товари.

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище Одесос ПБМ-Варна.

Дружеството има удостоверение за експоатационна годност за пристанище Одесос ПБМ – Варна за обществен транспорт с регионално значение, с предназначение обработка на генерални и насипни товари и контейнери. Пристанище Одесос ПБМ-Варна е регистрирано в Регистъра на пристанищата на Република България.

Контакти

Изпълнителен директор: Ивайло Радославов

Южна промишлена зона, Варна 9000, България.

тел.: + 359 (0) 52 686 540; + 359 (0) 52 686 550; + 359 (0) 52 686 543;

факс: + 359 (0) 52 686 541

Е-mail: office@portodesos.com

www.portodesos.com


БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА АД (дд)

Булпорт Логистика АД е пристанище със специално предназначение и основната му дейност е ремонт и съхранение на малки плавателни съдове и даване под наем на складове. Притежава Удостоверение за експлоатационна годност валидо до 04.08.2014 г. с предназначение: Извършване на дейности технологично свързани с производственият процес на корабостроителното и кораборемонтното дружество.

Пристанището е разположено на терен от над 50 дка. Дружеството е с територия около 95 дка и разполга с открити складови площи около 50 дка и закрити складови площи около 10 дка, с възмозжност за временно и митническо складиране. Приема кораби с газене до 5 м. Общата дължина на кейовите стени е 300 л.м.

Пристанище „Булпорт логистика“ притежава хелинг за докуване на малки плавателни съдове. Хелинга е оборудван с лебедка, теглителен капацитет Q=1200 t., при работна дължина на количките 65 m.

Производствената дейност на дружеството е свързана с цялостната техническа поддръжка и ремонт на малки плавателни съдове.

Акваторията на пристанището е обширна и има благоприятни условия за развитие и увеличаване броя на кейовите места.

Контакти

Изпълнителен директор: Радостин Костадинов

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

тел.: + 359 (0) 52 612 561

факс: + 359 (0) 52 616 331

E-mail: kostadinov@bplogistics.bg

www.bplogistics.bg