Loading

Корабостроене и кораборемонт

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД (д)

Булярд корабостроителна индустрия АД притежава и управлява активите на бившата Варненска корабостроителница. Основната дейност е: ремонт и реконструкция на кораби; търговия с кораби и плавателни съдове.

Контакти

Изпълнителни директори: Сашо Добрев

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

тел.: +359 (0) 52 613 192; факс: +359 (0) 52 613 179;
e-mail: office@bulyard.com

www.bulyard.com

ИХБ ШИПДИЗАЙН АД (д)

Основният предмет на дейност на дружеството е корабен дизайн. ИХБ шипдизайн АД е продължение на Вик-Сандвик-ИХБ Дизайн - успешна компания, основана през 2007 г. между Vik Sandvik-AS и млад и мотивиран екип проектанти на Булярд корабостроителна индустрия АД.

Контакти

Изпълнителен директор: Бойко Георгиев

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

тел.: +359 (0) 52 949 939
e-mail: info@ihbshipdesign.com

www.ihbshipdesign.com