header image

Loading

Кодексът ще разграничи компании те, които го спазват

01 Апр 2008 | 00:07
  1. На борсата може да говорим за конкуренция между компаниите за инвеститори и капитали. В този смисъл разкриването на обективна, навременна и изчерпа телна информация е конкурентно предимство за дружествата, които го пра вят. Доверието е най-важно на капиталовия пазар - то се гради бавно и последователно, а се губи много бър­зо.
  2. Документът е задължителен за компаниите, лист-вани на Българската фондова борса, а за останалите е препоръчителен. Но всъщност се прилага принципът "спазвай или обяснявай". Това означава, че не е задъл жително компанията да прилага всички посочени прин ципи, когато те не са приложими, а просто трябва да обясни причините, поради които е така. Смятам, че то ва е стъпка в правилната посока за българския капиталов пазар, най-малко с цел уеднаквяване на критериите.
  3. Възможно е да има промени в дружествата, които не отговарят на изискванията. По-скоро се очакват промени в организацията на работа и възнаграждени ята на управителните органи. В кодекса се препоръчва разграничаване на възнаграждението на независимите членове от останалите. Препоръчва се и създаването на комитети, най-малко комитет по одит. Не знам за много български компании, които са създали такива към бордовете си.
  4. Световният опит е довел до създаването на препо ръки за добро корпоративно управление под формата на различни документи - кодекси, най-добри практики и други. Това е така, защото в развитите капиталови пазари законодателството е по-либерално и повече се разчита на добри практики и джентълменско поведе ние. В последните години обаче, след случаите на из мами на акционери от големи корпорации, и там се наблюдават промени в нормативната уредба. Повиша ват се изискванията за разкриване на информация. На шите закони са прекалено рестриктивни, защото са относително нови. А един такъв документ по-скоро отличава компаниите, които го спазват, особено ако нещата не са проформа.
Назад