header image

Loading

За да бъдем конкурентноспособни, трябва да правим сериозни инвестиции

28 Сеп 2005 | 08:33

Индустриален Холдинг България АД (ИХБ) е сред петте най-големи индустриални холдинги в България. Холдингът оказва постоянно съдействие на своите дъщерни дружества в стремежа им към съвършенство в съответните области и стимулира своите служителите към усъвършенстване на индивидуалните им умения. Благодарение на успехите на дъщерните си дружества, ИХБ генерира високи стойности за своите акционери.
Основната дейност на ИХБ е придобиване, оценка и продажба на участия в дружества, управление на дружества от портфейла, финансиране на дружествата, в които участва.
ИХБ е петият приватизационен фонд по размер на набрания капитал в инвестиционни бонове и брой акционери от общо 81 приватизационни фондове, лицензирани в България. Учредителният капитал на ИХБ е 2 654 985 лева, а учредители са около 110 000 акционери. След няколко увеличения на капитала, към 31 август 2005 дружеството е с основен капитал 21 003 235 лева.

Към юни 2005 акционери на ИХБ са над 78 000 физически и над 100 юридически лица, които притежават съответно 51% и 49% от акциите с право на глас. 39% от капитала е собственост на чуждестранни акционери. Към септември 2005 ИХБ е N1 по пазарна капитализация сред бившите приватизационни фондове.

С Данета Желева, изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, разговаря Румен Соколов

Р.С. Консолидираната печалба на Индустриален Холдинг България за първото шестмесечие на годината е 10,91 млн. лв., а приходите се повишават с над 100% в сравнение със същия период на миналата година. На какво се дължи този добър резултат и какви са очакванията ви за годишните приходи и печалба на дружеството за 2005 г.? 
Д.Ж. Тази година е доста успешна за дружествата от групата на Индустриален Холдинг България. Както се вижда от консолидираните резултати за шестмесечието, ние бележим значителен ръст както по отношение на приходите, така и по отношение на печалбата. Няколко са факторите за това. Първият фактор е този, че всички дружества от групата на холдинга имат значителен ръст на приходите от продажби. Вторият фактор е, че за първи път в консолидирания отчет на холдинга намери място Булярд - корабостроителна индустрия чрез инвестицията на холдинга в Булярд. Предвид значителните обеми от продажба на услуги, основно кораборемонт, както и приходи от ново строителство, те дадоха един голям ръст на приходите на холдинга. Третият фактор са някои от сделките на дружествата от групата с дълготрайни материални активи, най-значимата от които е сделката с недвижим имот в района на Шкорпиловци. 
Предвид сериозната строителна програма на Булярд - корабостроителна индустрия ние можем да очакваме в пъти нарастване на приходите в сравнение с миналата година. По отношение на печалбата сме заложили в бизнес плана печалба от порядъка на 10-11 млн. лв. за групата за тази година, а се надяваме този резултат да бъде по-добър. 

Р.С.  Кои от дружествата в състава на ИХБ имат най-голям принос за положителните резултати на холдинга в последните години? 
Д.Ж.
 Това са дружествата от групата ЗММ България Холдинг, част от които също са публични, Августа Мебел, дружество, което извършва производство и продажба на мебели, Дунав турс, КРЗ Порт Бургас, както и Български корабен регистър. 

Р.С. ИХБ е разпределил дивидент само за 1997 г., а в следващите години, когато е имало печалба, тя е отнасяна към резервите. Смятате ли да продължите с тази политика и в следващите години? 
Д.Ж.
 Засега смятаме да се придържаме към политиката да не се раздава дивидент. Като се има предвид сериозната инвестиционна програма на всички дружества от групата и високите изисквания, за да останем на пазара и да бъдем конкурентноспособни трябва да правим значителни инвестиции, както в обновяване на съществуващи мощности, така и в нови проекти. Не предвиждаме раздаване на дивидент, но се стараем нашите инвеститори да бъдат доволни от нарастването на цената на акциите. 

Р.С. Цената на акциите на дружеството се повиши от 78 стотинки преди година до около 4 лв. в момента. На какво според вас се дължи покачването на цената? 
Д.Ж.
 Ръстът на цената, от една страна, се дължи на добрите резултати на групата, а от друга – на политиката, която провеждаме – на максимална прозрачност и достъпност от страна на акционерите до всяка съществена информация за холдинга. 
Всички дружества и холдинга се одитират от KPMG, всички са сертифицирани по ISO 9000, а това създава допълнително доверие в дейността им и в дейността на холдинга. 

Р.С. През юли миналата година холдингът емитира тригодишни конвертируеми облигации с общ номинал 5,250 млн. лв. В какво бяха инвестирани средствата от емисията и предвиждате ли нови подобни емисии? 
Д.Ж.
 Средствата от емисията са инвестирани в няколко проекта, тя се използва и за да подсилва тези дейности, при които не успяваме със собствени средства да направим необходимите инвестиции. Част от нея бяха инвестирани в проекта Шкорпиловци, част от емисията бе използвана за закупуване на акции от Булярд, имаме и по-малки инвестиции в акции на Меритайм холдинг и Дунав турс. 
Ние като публична компания трябва максимално да се възползваме от присъствието ни на фондовата борса. Видно е от първата емисия конвертируеми облигации, която бе и първата за пазара, че тя беше успешна за дружеството с добра възвръщаемост на инвестициите. Ние бихме се възползвали отново от такъв вид финансиране. 

Р.С. Имате ли планове за увеличаване на капитала на ИХБ с цел набиране на свеж ресурс и предоставянето му на дъщерните дружества за инвестиции? 
Д.Ж.
 Набирането на свеж ресурс чрез увеличаване на капитала на холдинга е възможно, но не бихме тръгнали към тази стъпка преди да се реши съдбата на облигационната емисия – в смисъл дали емисията да бъде конвертирана в капитал, или да се изплаща. След това ще се решава дали да има други емисии конвертируеми облигации или при необходимост да се търси ресурс чрез увеличаване на капитала на холдинга. 

Р.С. В началото на септември Български корабен регистър, дъщерно дружество на ИХБ, е одобрено от Бреговата охрана на САЩ като класификационна организация, която може да извършва дейност в пристанищата и кораборемонтните заводи на САЩ. Каква точно дейност ще извършва дружеството? 
Д.Ж.
 Това дружеството е приватизирано от холдинга преди няколко години, като всъщност е единствената българска класификационна организация, която сертифицира корабите, плаващи под български флаг, и извършва някои инспекции от името на Морска администрация, свързани конкретно с кораби, плаващи под български флаг. Тя е съотносима на такива организации като Германски Лойд, Бюро Веритас, Лойд Регистър. Признанието от страна на бреговата охрана на САЩ е изключително важно за нас, защото е висока оценка за професионализма на екпертите на регистъра, като се знаят стриктните американски правила. Предстои изпълнителният директор на  Български корабен регистър да замине за САЩ, за да подпише договора. 

Р.С. Корабостроенето е един от секторите, в които холдингът концентрира вниманието си в последните години. Смятате ли да насочите по-големи усилия и в други области? 
Д.Ж.
 Корабостроенето излезе на преден план при нас след сериозната ни инвестиция в Булярд -корабостроителна индустрия. То присъства като интерес от доста време, тъй като Индустриален холдинг България беше вторият по големина собственик след държавата във Варненска корабостроителница преди фалита й. За нас този сектор е изключително важен, дотолкова, доколкото Варненската корабостроителница винаги е била едно от десетте структуро-определящи предприятия на държавата. Ако успеем да я развием така, както ние имаме желание, имайки предвид и добрият пазар за строителство на кораби в момента, тя би могла да си възвърне позициите. 
Ние активно развиваме и други дейности, които остават малко в страни от общественото внимание. Една от тях е пристанищната дейност чрез КРЗ Порт-Бургас и Одесос ПБМ във Варна, на което предстои развитието като контейнерен терминал. 
В същото време миналата година пуснахме на вода един кораб за речни круизи, построен в Холандия. Планираме да построим още един  подобен кораб, с по-дълбоко газене, предназначен за долното течение на река Дунав, отново за Дунав турс. 

Р.С. Колко кораба се строят в момента в Булярд - корабостроителна индустрия? 
Д.Ж.
 В момента ние имаме подписани договори за пет кораба. Три за Параходство БМФ, единият от които вече се строи, и два кораба за един от акционерите в  Булярд. През миналата седмица преди празниците направихме залагане на кила на кораб със строителен номер 287, нещо, което не е правено в корабостроителницата от 1997 г. 
Имаме желание да се включим и в проектите, свързани с модернизирането на армията, защото проектът “Многоцелева корвета” е доста атрактивен за нас. Силно се надяваме, че държавата ще подкрепи българското корабостроене, тъй като ние сме в състояние да участваме като подизпълнител. Все още не е избран основният изпълнител на проекта. 

Р.С. Едно от вашите дъщерни дружества – КЛВК, купи земя край морето, но след това я продаде. Предвиждате ли в бъдеще подобни сделки и смятате ли да закупувате земя с друга цел – например строителство? 
Д.Ж.
 Ние продадохме земята в Шкорпиловци, защото преценихме, че от гледна точка на възвръщаемост на инвестицията като процес и като срок сделката е по-изгодна, отколкото ако започнем да строим. Пазарът на построени имоти вече се насити доста. Едно от дружествата на холдинга – Приват инженеринг, има проект за вилно селище на юг от Созопол. За момента е изградена канализационна връзка със Созопол и нова канална помпена станция. Стартирането на строителството се очаква в края на годината. 
Това ще бъде вилно селище изцяло за продажба, засега нямаме амбиции да се включваме в туризма, освен чрез бизнеса на Дунав турс. 

Р.С. В последните години броят на отписаните от борсова търговия компании е по-голям от тези, които се листват. Смятате ли, че това е нормална тенденция и дали не е по-добре за бъдещето на капиталовия пазар тенденцията да се обърне? 
Д.Ж.
 При всички случаи за бъдещето на капиталовия пазар е по-добре да има повече листвани компании. В България обаче има малко сгрешен модел  - по административен път да се държат дружествата публични. Мисля, че който оценява предимствата на публичните компании, той съвсем съзнателно се стреми да  присъства на борсата и да набира свеж ресурс от пазара. Показателно е че, Индустриален холдинг България от петия по големина приватизационен фонд успя да заеме първо място по пазарна капитализация сред публичните дружества в сектора. 
Ние категорично сме убедени в предимствата на това Индуструален Холдинг България да бъде публично дружество. Имаме и доста наши дъщерни дружества, които също са публични, но нямаме големи плюсове от това. По-добре за нас, а и по-реалистично би било холдингът да инвестира в техни проекти, отколкото те самите да тръгнат да набират ресурс от пазара. 
Когато мениджмънтът на една компания е убеден в ползите от публичността и следва политика на прозрачност, откритост, достъпност и присъствие в публичното пространство, тогава резултатите са налице.

интервю(pdf, 154KB)

Назад