header image

Loading

ИХБ свиква РГОСА на 20 юни 2019 г.

15 Май 2019 | 12:36

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 121631219, /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със свое решение от 07.05.2019 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2019 година от 14.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2018 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2018 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 година:
като членове на Надзорния съвет:

 • Снежана Илиева Христова;
 • Константин Кузмов Зографов;
 • „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

 • Данета Ангелова Желева;
 • Емилиян Емилов Абаджиев;
 • Борислав Емилов Гаврилов;
 • Бойко Николов Ноев;

8. Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година в размер на 1000 лв.

10. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.

11. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2019 година - „АФА” ООД.

13. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 06.06.2019 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 07.05.2019 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 107 400 643 бр. Към същата дата Дружеството е изкупило обратно 4 648 114 броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч. правото на глас, е преустановено на основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон до тяхното прехвърляне.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр. София, ул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 7, всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

 1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
 2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
 3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.
  В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
 4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.
  В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
 5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
  а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
  б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
  в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
  г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
  д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
  е/ дата, място и подпис.
 6. Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.
  В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).
  Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).
 7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
 8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, ул. Фритьоф Нансен № 37А или на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание, но най-късно в срок до 12.00 часа на 19.06.2019 година.
 9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
 10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
 11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
 12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 13.00 часа на 20.06.2019 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.
За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 04.07.2019 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 20.06.2019 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Материали и образец на пълномощно

Назад