header image

Loading

ИХБ сключи облигационен заем за 21 649 600 лева и свиква Общо събрание на облигационерите

05 Ное 2008 | 11:58

С решение 20081104114240 Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

•  ISIN код: BG2100024087

•  Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 21 649 600 (двадесет и един милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 216 496 (двеста и шестнадесет четиристотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;

•  Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца или 1095 дни), считано от датата на емисията;

•   Дата, от която тече срока до падежа - 29.10.2008

•   Лихва - 8.00 % (осем процента) на годишна база;

•   Период на лихвено плащане: 6 - месечен;

•   Конверсионно съотношение: 12, което определя конверсионна цена от 8.(33) лева;

•   Конвертиране: на падежа на емисията и междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане.

•   Дати на плащания:  за главница - еднократно на падежа; за  лихвени плащания: 29.04.2009 г., 29.10.2009 г., 29.04.2010 г., 29.10.2010 г., 29.04.2011 г.  и 29.10.2011 г.;

•  Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем - „Алианц Банк България" АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа; 

 

Първото Общо събрание на облигационерите

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Управителния съвет на „Индустриален холдинг България" АД, свиква първо Общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации на 20.11.2008 г. от 10.00ч. Събранието ще се проведе в гр. София, ул. Алабин 16-20, Българска стопанска камара, заседателна зала 1 етаж, при следния дневен ред:

  • 1. Избор на представител на облигационерите.
  • 2. Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите;

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от настоящата емисия конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълономощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00ч. на 20.11.2008г. на мястото на провеждане на събранието.  Облигационерите са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации /депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар" АД/, документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 5.12.2008 г. от 10.00 ч. На същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.

Назад