header image

Loading

Информация за актуален размер на капитала на ИХБ

09 Яну 2008 | 12:24

ИНФОРМАЦИЯ За общия брой акции с право на глас и размера на капитала на „Индустриален холдинг България" АД към 31.12.2007 г. /На основание чл. 112д от ЗППЦК/
През м. Декември 2007 г. със съдебно решение N 22/27.12.2007 г. бе регистрирано увеличение на капитала на „Индустриален холдинг България" АД чрез издаване на нови 17 502 078 броя обикновени безналични акции с право на глас дивидент и ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 лев, всяка една. Към 31.12.2007 г. капиталът на „Индустриален холдинг България" АД е както следва: Размер на капитала : 43 756 118 /четиридесет и три милиона седемстотин петдесет и шест хиляди сто и осемнадесет/ лева. Общ брой акции с право на глас : 43 756 118 /четиридесет и три милиона седемстотин петдесет и шест хиляди сто и осемнадесет/ броя с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.
Новите акции са регистрирани в Централен депозитар АД на 7.01.2008 г. Предстои регистрация на новите акции в регистъра на Комисия за финансов надзор, след което ще се регистрират за търговия на БФБ-София.

Назад