header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Фев 2018 | 11:08

През януари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции. За същия период Дружеството е продало (с приключил сетълмент към 31.01.2018 г.) 10775 броя от притежаваните собствени акции, при средно претеглена цена за една акция 1.04 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2018 г. е 410 905 броя акции.

Назад