header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Юли 2020 | 09:44

През юни 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2020 г.) 9 188 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,778 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2020 г. е 7 801 780 броя акции.

Назад