header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Юли 2018 | 11:26

През юни 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2018 г.) 1 677 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,950 лв. за акция. За същия период Дружеството е продало (с приключил сетълмент към 30.06.2018 г.) 110 000 броя от притежаваните собствени акции, при средно претеглена цена за една акция 0.955 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2018 г. е 2 557 555 броя акции.

Назад