header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Мар 2018 | 13:41

През февруари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивал акции. За същия период Дружеството е продало (с приключил сетълмент към 28.02.2018 г.) 18 250 броя от притежаваните собствени акции, при средно претеглена цена за една акция 1.049 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 28.02.2018 г. е 392 655 броя акции.

Назад